Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

POLITYKA PRYWATNOŚCI DREAMCAST SP. Z O.O.
TWOJE DANE OSOBOWE – CO TO JEST?
Przez dane osobowe rozumiemy dane żywej osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki
wykorzystaniu tych danych. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest
regulowane przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 2016/679 (RODO). Niniejsza
Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe naszych
kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów, ich przedstawicieli oraz kandydatów do
pracy.
KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy, jak i w
jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś lub zostały nam przekazane za
Twoją zgodą, są przetwarzane. Chcemy abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby
Twoje dane osobowe były bezpieczne.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Dreamcast sp. z o.o., 02-844 Warszawa, ul. Puławska 457, e-mail: rodo@meetandgrow.pl,
telefon: +48 22 314 14 53.
JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób
w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W
celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje
odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
KONTRAHENCI ORAZ POTENCJALNI KONTRAHENCI
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji
łączącej nas współpracy.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy,
rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju
zawartej umowy.
Podstawa prawna
Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego
przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej
przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z
zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub
wykonywania zawartego porozumienia.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych
kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a. Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i
rozliczeniową.
b. Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT.
Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona
została ich poufność.
c. Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi
audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze
stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.
d. Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
przechowywania naszej dokumentacji.
e. Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
f. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
pocztowych lub kurierskich.
PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW ORAZ POTENCJALNYCH
KONTRAHENTÓW
Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres
miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy
umowę lub zawarliśmy porozumienie, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze
stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i
upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś
pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i
uznania przez nas jego zasadności.
Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków
prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a. Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT.
Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona
została ich poufność.
b. Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane
z pomocą prawną.
c. Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.
d. Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
e. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług
pocztowych lub kurierskich.
KANDYDACI DO PRACY
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich
rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego
wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu
rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji,
skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.
Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w
przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji
skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych
przez nas procesów rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim zainteresowaniom,
doświadczeniu oraz wykształceniu lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych w tym celu.
Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a. Podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość
przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
b. Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT.
Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona
została ich poufność.
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje
prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych
kontaktowych.
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania.
Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed
jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może
jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub
korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za
Twoją zgodą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych
osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do
przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania
których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO.
Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu
lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych
obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii
aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych w związku z łączącym nas
stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10
lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez
nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Podstawa prawna: art. 17 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli
zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z
określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z
przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych
dodatkowych komunikatów.
Podstawa prawna: art. 18 RODO.
Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli
ma to miejsce, masz prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach
przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych
danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO.
Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze
stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO.
Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do
innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio
takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO.
Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci
na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.
CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne
celem realizacji usług zgodnie z Regulaminem.
Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych nowych
inicjatywach, aktywnościach, ofertach na podany przez Ciebie adres e-mail, nie będziemy
mogli przesyłać Ci takich informacji.
CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Nie dokonujemy udostępniania Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Procesorami, z których usług korzystamy i z którymi mamy
podpisane stosowne umowy, zgodne z RODO, są wyłącznie firmy z terenu EOG.
CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UŻYWANE W CELU PROFILOWANIA LUB
INNEGO ZAUTOMATYZOWANEGO PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI?
W procesie realizacji usług zgodnie z Regulaminem podejmujemy decyzje w sposób
zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy: adres e-mail, stanowisko,
firma i adres Twojego pracodawcy albo firma i adres prowadzonej przez Ciebie działalności
gospodarczej. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu
widzenia możliwości zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów
odpowiednich do Twojej branży i zakresu Twojej działalności. Decyzje te są podejmowane
automatycznie na podstawie [algorytmów i analiz statystycznych]. Decyzje podejmowane w
ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na oferowane Ci produkty i usługi w zależności od
tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich
danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy
Twoich zainteresowań lub lokalizacji. Profilujemy Cię dla potrzeb dobrania naszej oferty pod
Twoje preferencje.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich
zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich
informacji pod niniejszym adresem: http://meetandgrow.pl/prawne/dreamcast-politykaprywatnosci.pdf, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne
powiadomienie na Twój adres e-mail lub udostępnić Ci Politykę Prywatności w inny sposób.